Politika kvality a.s.

Prvořadým zájmem naší akciové společnosti je vysoká kvalita všech produktů poskytovaných na takové úrovni, aby vždy uspokojovala a trvale překračovala očekávané požadavky zákazníků.

Systém řízení kvality je nedílnou součástí celkové politiky organizace a jeho důsledné dodržování považujeme za prioritní závazek všech zaměstnanců společnosti Šroubárna Turnov, a.s.

Strategické cíle kvality

 • Každý zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému zabezpečování kvality.
 • Naše činnosti jsou v souladu s požadavky normy ISO/TS 16949.
 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich požadavků a potřeb.
 • Chceme rozšířit a upevnit naše postavení na tuzemských i zahraničních trzích zapracováním požadavků zákazníků do systému zabezpečení kvality.
 • Ve výrobním sortimentu výkresových dílců chceme zaujmout rovnocenné postavení s výrobci spojovacího materiálu pro automobilový průmysl.

Pro naši politiku jakosti platí tyto zásady:

 • Systém zabezpečení kvality je vytvářen podle normy ISO/TS 16949. Požadavky normy jsou detailně řízeny technickými organizačními postupy v útvaru Kvality.
 • Stanovení specifikací kvality a přezkoumání schopnosti společnosti vyhovět zákazníkům při přijetí jakékoli zakázky je prováděno podle dokumentovaných postupů všemi kompetentními útvary.
 • Dokumentovaný postup v systému zabezpečení kvality zajišťuje předcházení možným neshodám, popř. účinné odstraňování všech jejich příčin a následků.
 • Vrcholové vedení společnosti se zavazuje všechny procesy a činnosti neustále zlepšovat.
 • Politika kvality je vždy na počátku roku detailně rozpracována do konkrétních a měřitelných cílů kvality, schválených vedením společnosti.
 • Správnost, účinnost a efektivnost systému zabezpečení kvality je pravidelně prověřována vedením společnosti.

Hlavními úkoly pro naplnění politiky kvality a dosažení cílů kvality jsou:

 • Neustálé zlepšování všech procesů společnosti.
 • Samostatnost a osobní angažovanost všech zaměstnanců.
 • Vysoká odpovědnost zaměstnanců v systému zabezpečení kvality v rámci jejich pracovní funkce.
 • Neustálé vzdělávání.

Kontrolní zařízení

 • tvrdoměry HRC a HV, dílenské trvdoměry
 • trhací zařízení
 • metalografická laboratoř
 • SPC, zařízení pro měření součinitele tření, solná komora, X-Ray

Dlouhodobý cíl

„Neustále překračovat zvyšující se očekávání zákazníků trvalým zvyšováním kvality všech procesů při růstu produktivity, příznivé ceně a zkracování časových lhůt.“