Životní prostředí – Environmentální politika

V rámci environmentální politiky se Šroubárna Turnov, a. s. zavazuje zejména:

  • Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou při vývoji, výrobě, skladování a přepravě svých výrobků.
  • Neustále zlepšovat technické parametry výrobních zařízení dle posledních známých poznatků a dodržovat emisní limity ze všech výrobních a nevýrobních činností do všech složek životního prostředí.
  • Pravidelně prověřovat environmentální systém řízení společnosti včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice.
  • Dodržovat vzdělávací program pro zvyšování povědomí svých zaměstnanců o principech ochrany životního prostředí i o zásadách jejich ekologického chování.
  • Oboustranně komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a veřejností zásadní otázky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení.
  • Spolupracovat s příslušnými úřady, obcemi a zainteresovanými stranami tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika.
  • Dokumentovat, realizovat a udržovat environmentální politiku a sdělovat ji všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti.
  • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
  • Prosazovat environmentální politiku směrem k dodavatelům.
  • Pro zaměstnance je environmentální politika závazná a její spoluzabezpečování je součástí jejich základních povinností.