Životní prostředí – Environmentální politika


Politika integrovaného systému

Environmentální politika

Šroubárna Turnov, a.s. je významným výrobcem spojovacího materiálu v České Republice. Ochrana
životního prostředí, bezpečnost práce, zdravé pracovní prostředí a prevence znečišťování patří k prioritám
společnosti včetně trvalého zlepšování všech procesů.
Společnost si uvědomuje, že svoji polohou ve městě Turnov ovlivňuje životní prostředí města, je k němu
šetrná a minimalizuje jeho narušení.
Zlepšováním environmentální výkonnosti chce získat konkurenční výhodu při výrobě a dodávkách výrobků.
Vedení společnosti prokazuje svoji vůdčí roli a závazek k plnění těchto bodů. K tomu mu napomáhá
systematický přístup k environmentálnímu managementu v souladu s normou ISO 14001:2015.
1. Zlepšovat environmentální výkonnost firmy udržováním a pravidelným přezkoumáváním systému
EMS včetně stanovení ceny cílů a cílových hodnot.
2. Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s
ochranou životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochranou při vývoji, výrobě, skladování a
přepravě svých výrobků.
3. Neustále zlepšovat technické parametry výrobních zařízení dle posledních známých poznatků a
dodržovat emisní limity ze všech výrobních a nevýrobních činností do všech složek životního
prostředí, s ohledem na prevenci vzniku znečištění již před možným vznikem.
4. Při zavádění nových technologií a postupů a pořizování nových investic vždy zohlednit
environmentální hledisko a upřednostnit ty s nejpříznivějšími dopady na životní prostředí.
5. Pravidelně prověřovat environmentální systém řízení společnosti včetně stanovení a přezkoumání
environmentálních cílů a cílových hodnot včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků
stanovených v environmentální politice.
6. Plánovaně vzdělávat zaměstnance v otázkách ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce,
informovat je o zásadách ochrany životního prostředí na pracovišti a jejich ekologického chování.
7. Stanovit jednoznačnou zodpovědnost zaměstnanců za plnění úkolů při udržování, přezkoumávání a
zlepšování systému EMS.
8. Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů
zajišťujících minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Pravidelně prověřovat schopnost
zaměstnanců správně reagovat na vzniklé havarijní situace formou modelových cvičení.
9. Posilovat vzájemnou komunikaci mezi vedením společnosti, zaměstnanci, zákazníky, orgány státní
správy, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami, vnímat a respektovat jejich názory a
doporučení.
10. Prosazovat environmentální politiku směrem k dodavatelům a externím firmám.
Pro zaměstnance je environmentální politika závazná a mezi jejich základní povinnosti patří podílet se na
jejím naplňování.


Ing. Jaroslav Vávra
ředitel společnosti a PVE