I. Zaměstnanci a jiní členové týmu

Etické zásady jsou platné pro všechny bez rozdílů.

Uplatnění principu
V rámci společnosti Šroubárna Turnov, a.s. platí etické zásady pro každého – od členů představenstva společnosti až po zaměstnance.

Jak můžeme pomoci:

 • Společnost Šroubárna Turnov, a.s. nedovolí, aby se kdokoliv mstil nebo vyhrožoval komukoliv, kdo v dobré víře ohlásí neetické chování.
 • Očekáváme, že se všichni zaměstnanci budou řídit etickými zásadami společnosti Šroubárna Turnov, a.s. a budou pomáhat svým spolupracovníkům i našim partnerům je správně chápat a dodržovat.
 • Nadřízení pomohou svým zaměstnancům pochopit, jak jsou pro nás tyto etické zásady a požadavky důležité.
 • Nadřízení mají povinnost vám v duchu těchto etických zásad poskytnout pomoc.

Chráníme zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců.

Uplatnění principu
Je pro nás velmi důležité, aby naši zaměstnanci pracovali ve zdravém a bezpečném prostředí.

Jak můžeme pomoci:

 • Vždy dodržujte bezpečnostní postupy a směrnice.
 • Dodržujte bezpečnostní předpisy a postupy, které se týkají vaší práce.
 • Hledejte způsoby, jak zlepšit bezpečnost na vašem pracovišti.
 • Snažte se ze všech sil předcházet nehodám a pomáhat v tom i ostatním.
 • Oznamte všechny nehody, bezpečnostní rizika a hrozící problémy.
 • Pomáhejte vytvářet bezpečné a příjemné pracovní prostředí.
 • Nedopouštějte se násilí, ani nedovolte jiným, aby se ho dopouštěli.
 • Netolerujeme násilné chování, ohrožení osob nebo majetku ani fyzické zastrašování nebo manipulaci.
 • V práci nikdy nesmíte být pod vlivem drog, alkoholu ani jiných návykových látek.
 • Nesmíte být pod vlivem žádné látky, která by mohla ovlivnit vaši pozornost nebo schopnost efektivně a bezpečně pracovat.
 • Jste povinni spolupracovat při všech zákonných prohlídkách týkajících se vás nebo vašeho pracoviště, které společnost provádí za účelem nalezení alkoholu nebo drog.
 • Ohlaste pracovníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných látek, které mohou ovlivňovat jejich pozornost a schopnosti.

Respektujeme a oceňujeme různorodost našich zaměstnanců. Podporujeme jejich osobní realizaci a rozvoj.

Uplatnění principu
Společnost Šroubárna Turnov, a.s. uplatňuje zásady rovných příležitostí pro všechny – při přijímání do zaměstnání, odměňování, při zařazování zaměstnanců na vyšší pozice, disciplinárním řízení, ukončení pracovního poměru nebo odchodu do důchodu.

Jak můžete pomoci:

 • Soustřeďte se na hodnoty, které lidé kolem vás přinášejí. Nediskriminujte na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, věku, těhotenství, kasty, zdravotního postižení, členství
  v odborech, etnické příslušnosti, náboženské víry ani jiných faktorů daných zákonem.
 • Bojujte proti obtěžování.
 • Netolerujte fyzické nebo psychické obtěžování ani jiné škodlivé chování.
 • Za obtěžování se považuje takové chování nebo jazykové výrazy, které ostatní mohou vnímat jako urážlivé, zastrašující nebo ponižující.
 • Případy obtěžování můžete hlásit svému nadřízenému nebo se obraťte na personální oddělení.

Chráníme soukromí našich zaměstnanců.

Uplatnění principu
Informace o našich zaměstnancích používáme pouze pro potřeby Šroubárna Turnov, a.s. Dodržujeme zákony na ochranu osobních údajů a práva na soukromí.

Jak můžete pomoci:

 • Dodržujte zásady ochrany údajů.
 • Dbejte na to, abyste neporušovali soukromí.
 • Dbejte na to, abyste při práci s osobními údaji neumožnili neoprávněné osobě k nim získat přístup.
 • Pracujte pouze s daty, která potřebujete při výkonu své práce.
 • Jestliže nemáte potřebné oprávnění, nevstupujte do systémů ani databází, které obsahují osobní údaje, jako například záznamy o zaměstnancích nebo osobní záznamy,
 • informace o zákaznících, e-maily nebo osobní zprávy Vašich spolupracovníků.

Respektujeme svobodu sdružování.

Uplatnění principu
Každý zaměstnanec má právo se svobodně sdružovat, má právo na pracovní dobu dle zákonných předpisů a má právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci.

Jak můžete pomoci:

 • Respektujeme právo se organizovat a kolektivně vyjednávat.
 • Zástupcům zaměstnaneckých odborů umožňujeme takový přístup k informacím, který je pro výkon jejich funkce nezbytný.
 • Nediskriminujeme zástupce zaměstnaneckých odborů.
 • Členové našeho týmu pracují v rámci omezení, která jsou určena zákonem.
 • Pokud okolnosti vyžadují, abyste pracovali nad rámec běžné pracovní doby, obdržíte odpovídající odměnu v souladu se zákonem.
 • Společnost Šroubárna Turnov, a.s. Vám poskytne podrobné informace o srážkách ze mzdy, které souvisí s daněmi.
 • Nedopouštějte se násilí, ani nedovolte jiným, aby se ho dopouštěli.
 • Systém odměn ve společnosti Šroubárna Turnov, a.s. je navržen tak, aby mohli naši zaměstnanci uspokojit své základní potřeby a zároveň měli možnost zlepšit své dovednosti a rozšiřovat svoji kvalifikaci.
 • Dodržujte všechny zásady a procesy společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
 • Dodržujte zákony, které se týkají vaší práce.
 • Jestliže máte podezření, že některý ze zaměstnanců společnosti Šroubárna Turnov, a.s. nebo jejích obchodních partnerů porušil zákon, popřípadě existuje možnost, že by k tomu mohlo dojít, okamžitě to oznamte svému nadřízenému, jinému vedoucímu pracovníkovi, personálnímu oddělení nebo zavolejte na etickou linku pomoci.

 

II. Společnost a akcionáři

Chráníme důvěrné informace o společnosti. Respektujeme důvěrné informace našich konkurentů.

Uplatnění principu
Je zakázáno sdělovat důvěrné informace společnosti.

Jak můžete pomoci:

 • Chraňte důvěrné informace, které se týkají produktů, aktivit, plánů či výsledků společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
  I když jednáte s jinými zaměstnanci společnosti Šroubárna Turnov a.s. sdělujte důvěrné informace pouze těm osobám, které je potřebují znát ke své práci.
 • Když právě nepracujete s důvěrnými informacemi, uchovávejte je na místech, kde se k nim nedostanou nepovolané osoby.
 • Chraňte neveřejné informace třetí strany.
 • Soutěžíme čestně a podle pravidel. Nepoužívejte nelegální ani neetické způsoby k získání důvěrných informací konkurence.
 • Pokud víte neveřejné a důvěrné informace díky předchozímu zaměstnání u konkurence, musíte tyto důvěrné informace nadále zachovávat v tajnosti, a to i před společností Šroubárna Turnov, a.s.
 • Chraňte důvěrné informace společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
 • Chraňte všechno duševní vlastnictví.

Konáme v nejlepším zájmu společnosti Šroubárna Turnov a.s. a používáme její majetek pouze pro obchodní účely společnosti Šroubárna Turnov a.s.

Uplatnění principu
Nemůžete dávat ani přijímat žádné dárky s peněžní hodnotou, které by mohly nepřiměřeně ovlivnit obchodní úsudek, ani používat informace, majetek nebo oprávnění společnosti Šroubárna Turnov, a.s. k osobnímu zisku.

Jak můžete pomoci:

 • Děláte-li obchodní rozhodnutí, myslete pouze na nejlepší dlouhodobé zájmy společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
 • Nevyhledávejte ani nepřijímejte osobní finanční zisk nad rámec běžné odměny od společnosti za to, že jste ředitelem, vedoucím zaměstnancem společnosti Šroubárna Turnov a.s.
 • Dokud jste zaměstnancem společnosti Šroubárna Turnov, a.s., nepracujte pro zákazníka, dodavatele ani konkurenci společnosti Šroubárna Turnov, a.s.
 • Používejte prostředky společnosti obezřetně.
 • Dbejte na to, aby společnost Šroubárna Turnov, a.s. získala za Vámi schválené výdaje plnou protihodnotu.

Používáme zdroje společnosti Šroubárna Turnov, a.s., například e-mail, přístup k Internetu, telefony a počítače zodpovědně a čestně.

Uplatnění principu
Výpočetní prostředky společnosti Šroubárna Turnov a.s. by měly být použity pouze k účelům společnosti.

Jak můžete pomoci:

 • Používejte elektronická média správným způsobem.
  Informace o počítačových systémech společnosti včetně e-mailu a jiných systémů souvisejících s Internetem jsou majetkem společnosti
 • Šroubárna Turnov, a.s. a mají být používány k podnikání společnosti.
 • Nepoužívejte zdroje společnosti k urážení, obtěžování nebo zastrašování jiných ani k přístupu či uchovávání nelegálního nebo urážlivého materiálu.
 • Jste-li v zaměstnání nebo používáte-li počítač nebo mobilní zařízení společnosti, nenavštěvujte internetové stránky, které obsahují urážlivý obsah týkající se pohlaví, rasy, náboženské víry ani jiných chráněných kategorií.
 • Nepoužívejte prostředky společnosti k reprodukci, zobrazování, distribuci ani uchovávání materiálů, které poškozují něčí ochranné zámky, autorská práva, licence nebo jiná  práva týkající se duševního vlastnictví.

Netolerujeme korupci v našem podnikání, ale aktivně s ní bojujeme.

Uplatnění principu
Obchodní příležitosti získáváme díky integritě našich produktů, služeb a osobního vystupování. Nevyhledáváme je pomocí snahy o ovlivnění úsudku našich zákazníků. Netolerujeme žádné přijímání ani dávání úplatků soukromým ani veřejným osobám..

Jak můžete pomoci:

 • Než někomu nabídnete nebo dáte dar, ujistěte se, že hodnota tohoto daru nemůže být považována za pokus o ovlivnění oficiálního rozhodnutí.
 • Dodržujte všechny protikorupční zákony.

Zabezpečujeme přesnost a úplnost našich záznamů a účtů, které jsou vedeny v souladu se zákonem a ověřenými postupy v odvětví.

Uplatnění principu
Udržujte pravdivé účty, účetnictví a záznamy.

Jak můžete pomoci:

 • Dodržujte zásady ochrany údajů.
 • Dbejte na to, abyste neporušovali soukromí.
 • Dbejte na to, abyste při práci s osobními údaji neumožnili neoprávněné osobě k nim získat přístup.
 • Pracujte pouze s daty, která potřebujete při výkonu své práce.
 • Jestliže nemáte potřebné oprávnění, nevstupujte do systémů ani databází, které obsahují osobní údaje, jako například záznamy o zaměstnancích nebo osobní záznamy, informace o zákaznících, e-maily nebo osobní zprávy Vašich spolupracovníků.

Chráníme soukromí našich zaměstnanců.

Uplatnění principu
Informace o našich zaměstnancích používáme pouze pro potřeby Šroubárna Turnov, a.s. Dodržujeme zákony na ochranu osobních údajů a práva na soukromí.

Jak můžete pomoci:

 • Účty a záznamy společnosti musí být úplné, přesné a spolehlivé v souladu s běžně přijímanými principy účetnictví.
 • Při zaznamenávání transakcí buďte přesní a důkladní.
 • Nevytvářejte nepravdivé ani zavádějící položky. Nevynechávejte ani neutajujte požadované informace, například částku platby nebo její skutečný účel.
 • Při vytváření, uchovávání a likvidaci záznamů a dokumentů dodržujte zákony, nařízení, standardy odvětví.
 • Neuchovávejte skryté ani nezaznamenané prostředky, účty ani zdroje.
 • Naleznete-li chyby nebo nesedící účty, nahlaste nadřízenému, aby mohlo být účetnictví opraveno.

 

III. Naši zákazníci, konkurence a dodavatelé

Věříme v živou konkurenci a nepoužíváme k získání výhody nad konkurencí nezákonné nebo neetické způsoby.

Uplatnění principu
Používání nezákonných nebo neetických způsobů získání konkurenční výhody je zakázáno.

Jak můžete pomoci:

 • Dodržujte všechny antimonopolní zákony a zákony hospodářské soutěže.
 • Neuzavírejte s konkurencí ani obchodními partnery společnosti Šroubárna Turnov, a.s. dohody ani úmluvy, které omezují hospodářskou soutěž.
 • Nešiřte nepravdivé, nepodložené nebo zavádějící informace o společnosti Šroubárna Turnov, a.s. ani o jejích konkurentech nebo jejich produktech.

 

IV. Veřejnost a naše komunity

Konáme v souladu s mezinárodním obchodním právem.

Uplatnění principu
Dodržujeme obchodní zákony ve všech zemích, ve kterých společnost Šroubárna Turnov, a.s. podniká, včetně zákonů, které se týkají:

 • Importování nebo exportování konkrétního zboží, služeb nebo technologie.
 • Zákazu transakcí s konkrétními zeměmi, společnostmi nebo osobami.
 • Účasti v mezinárodních bojkotech.
 • Označování produktů.

Jak můžete pomoci:

 • Spolupracujte se společnostmi a obchodními partnery, kteří souhlasí s dodržováním mezinárodních obchodních zákonů.

Věříme, v nutnost ochrany životního prostředí.

Uplatnění principu
Produkty, služby a výrobní způsoby společnosti Šroubárna Turnov, a.s. odrážejí naši dlouhou tradici ochrany životního prostředí.

Jak můžete pomoci:

 • Dodržujte zákony a nařízení týkající se ochrany životního prostředí.
 • Dodržujte postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, například řízení odpadu, snižování spotřeby zdrojů, recyklaci a úsporu energií.
 • Pracujte na snížení emisí toxických a skleníkových plynů.
 • Používejte prostředky společnosti obezřetně.
 • Používejte a vytvářejte produkty, které jsou šetrné k životnému prostředí.

Poskytujeme veřejnosti přesné informace.

Uplatnění principu
Dbáme na to, aby byla naše komunikace pravdivá a přesná. Nešíříme zavádějící informace.

Jak můžete pomoci:

 • Buďte opatrní, když diskutujete o společnosti Šroubárna Turnov, a.s. mimo společnost — na veřejných místech, s přáteli a rodinou, v médiích nebo na Internetu, na veřejných fórech, blozích nebo sociálních sítích.
 • Osoby, které vystupují ve jménu společnosti Šroubárna Turnov, a.s., musí poskytovat veřejnosti přesné informace a měly by se vyhnout spekulacím.

Bezplatná čísla etické linky pomoci společnosti tel. 481 440 370.