Politika informačního systému

Tato politika má za cíl informovat zákazníky, partnery a zaměstnance společnosti i veřejnost o
trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči
externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.
Základním smyslem systému informační bezpečnosti je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a
důvěrnost datových a jiných informačních aktiv.
Vedení akciové společnosti Šroubárna Turnov si je vědomo odpovědnosti a za neustálé zvyšování jistoty
vlastních informačních aktiv i aktiv našich klientů a ostatních partnerů a produktů poskytovaných stávajícím
i novým zákazníkům společnosti s cílem maximálního uspokojení potřeb svých zákazníků. Proto se rozhodlo
pro zavedení dokumentovaného systému managementu informační bezpečnosti podle modelu procesně
orientovaného systému ČSN ISO/IEC 27001:2013.
Tuto Politiku informační bezpečnosti projednalo a schválilo vedení společnosti a slouží ke zvýšení celkové
stability společnosti a ke zlepšení návratnosti investic. V rámci tohoto procesu bude vedení společnosti
demonstrovat svoji vůdčí roli a závazek s ohledem na následující oblasti:
• Zabezpečit soulad našeho ISMS s obchodními požadavky našich zákazníků a partnerů i se zákony,
vyhláškami a všemi relevantními předpisy. Vyhnout se porušením jakýchkoliv zákonných,
statutárních, regulačních nebo smluvních závazků a jakýchkoliv bezpečnostních požadavků.
Organizace dbá na dodržování zásad obecné ochrany osobních údajů.
• Řídit rozvoj informační bezpečnosti uvnitř společnosti i na rozhraních s našimi zákazníky i partnery.
• Dosáhnout, udržovat a zlepšovat přiměřenou ochranu informačních aktiv společnosti i našich
zákazníků a partnerů. Proto je zkoumána a vyhodnocována situace z hlediska rizik (viz analýza
bezpečnostních rizik), kde vedení rozhodne o rozdělení na akceptovatelná a neakceptovatelná a pro
ně následně zavádí opatření.
• Trvale zajistit, aby bezpečnost a kompatibilita byly integrální součásti našich informačních produktů.
Klíčovými nástroji k dosažení zlepšování ve výše uvedených oblastech jsou především následující
mechanismy:
• Zabezpečit, že zaměstnanci, smluvní partneři a uživatelé v pozici třetích stran rozumějí svým
odpovědnostem a že jsou vhodní pro výkon rolí jim přidělených.
• Obrana před neautorizovaným fyzickým přístupem, poškozením a ohrožováním prostoru a informací
společnosti.
• Zabezpečení správného a bezpečného provozu prostředků zpracovávajících informace.
• Řízení přístupu k informacím. Zajištění dostupnosti, důvěrnost a integrity informací.
Všichni zaměstnanci společnosti, jakož i smluvní partneři a třetí strany, jsou zavázáni příslušnými
smlouvami a dohodami zabezpečovat naplňování této politiky v praxi s aktivní podporou vedení naší
společnosti, které tuto politiku schválilo. Dále je tato politika rozvinuta v Příručce ISM (Integrovaného
systému managementu) a v dalších řídicích dokumentech ISMS.

Ing. Jaroslav Vávra
ředitel společnosti a PVBI